Filipino Birthday Songs In Tagalog

Category : Filipino , Music

Full version

Tagalog English
Maligayang bati, Maligayang araw
Maligayang bati sa inyong pagsilang
Sumainyo nawa ang ligayang tunay
Kahimanawari’y humaba ang buhay
Happy wishes, happy day
Happy wishes on your birthday
May you have true joy
May you have a long life

Simple version

Tagalog English
Maligayang bati, Maligayang bati,
Mligayang maligaya, Maligayang bati
Happy birthday, Happy birthday,
Happy happy birthday, Happy birthday

 


Filipino Children Song & Rhyme: Ako Ay May Lobo

Ako Ay May Lobo I Have A Balloon
Ako ay may lobo
lumipad sa langit
di ko na nakita
pumutok na pala
Sayang ang pera ko
pambili ng lobo
kung pagkain sana
nabusog pa ako.
I have a balloon
That flew to the sky
I did not notice
It already popped.
I wasted my money
To buy a balloon
If I bought food instead
I would have been full.

Filipino Children Song & Rhyme: Ang Munting Bituin

Ang Munting Bituin The Little Star
Maliwanag na Bituin
Di ka ba nalulungkot
Sa paligid na dilim
Di ka ba natatakot
Kumapit ka ng mahigpit
Baka ikaw ay mahulog
Bright star
Don’t be lonely
In the dark
Don’t you fear
Hold on tight
Lest you Fall.

Filipino Children Song & Rhyme: Bahay Kubo

Bahay Kubo Nipa Hut
Bahay kubo, kahit munti
Ang halaman doon, ay sari sari
Sinkamas at talong, sigarilyas at mani
Sitaw, bataw, patani.
Kundol, patola, upo’t kalabasa
At saka mayroon pang labanos, mustasa,
Sibuyas, kamatis, bawang at luya
Sa paligid-ligid ay puno ng linga.
Nipa hut, even if it’s small,
The plants that grow around it vary;
Turnip & eggplant, long bean & peanut,
String bean, hyacinth bean, lima bean.
Wax gourd, sponge gourd, white squash & pumpkin,
And there’s also radish, mustard,
Onion, tomato, garlic & ginger
And all around are sesame seed plants.

 


Filipino Children Song & Rhyme: Maliliit na gagamba

Maliliit Na Gagamba The Itsy Bitsy Spider
Maliliit na gagamba,
Umakyat sa sanga.
Dumating ang ulan,
At Itinaboy sila.
Sumikat ang araw,
Natuyo ang sanga.
Maliliit na gagamba
Ay palaging masaya.
The little spider,
The little spider
Climbed up the branch
The rain came down
Pushed it away.
The sun came up
It dried the branch
The little spider
Is always happy.

 


Filipino Children Song & Rhyme: Sampung mga daliri

Sampung mga daliri Ten Fingers
Sampung mga daliri
kamay at paa
dalawang mata
dalawang tainga
ilong na maganda…

Maliliit na ngipin
masarap kumain
dilang maliit nagsasabi
huwag kang magsinungaling!

Ten fingers,
Hands and feet,
Two eyes,
Two ears,
Beautiful nose…

Little teeth,
Delicious eating,
Little tongue telling,
No lies!

 


Filipino Christmas Carols In Tagalog

Tags :

Category : Filipino , Music

Ang Pasko ay Sumapit

Ang Pasko ay sumapit
Tayo ay mangagsiawit
Ng magagandáng himig
Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig

Nang si Kristo’y isilang
May tatlóng haring nagsidalaw
At ang bawat isá ay nagsipaghandóg
Ng tanging alay.

Koro:
Bagong Taón ay magbagong-buhay
Nang lumigayà ang ating Bayan
Tayo’y magsikap upang makamtán
Natin ang kasaganaan!

Tayo’y mangagsiawit
Habang ang mundó’y tahimik.
Ang araw ay sumapit
Ng Sanggól na dulot ng langit.

Tayo ay magmahalan,
Ating sundín ang Gintóng Aral
At magbuhát ngayon,
Kahit hindî Paskô ay magbigayan!


Tagalog On The Spot

Slang Of The Day

Jowa
lover / boyfriend / girlfriend

Example:
Jowa mo ba si Juan?
Is Juan your boyfriend?